MARKA OSOBISTA I JEJ RODZAJE INTELIGENCJI

Inteligencja to ogólna zdolność do korzystania z doświadczeń i do wykraczania poza dostępne informacje na temat otoczenia. Można ją również jeszcze zdefiniować jako bardzo ogólną „zdolność umysłową, która obejmuje, między innymi, zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, abstrakcyjnego myślenia, rozumienia złożonych myśli, szybkiego uczenia się i uczenia się na podstawie doświadczenia”.

Złożoność samego zjawiska jakim jest „inteligencja” sprawia, że nie tylko pojawiają się trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu ale również w jego pomiarze. Pierwsze testy inteligencji pojawiły się już w XIX w. (Alfred Binet, Teodore Simon) i nieco późniejsze Davida Wechslera. Istnieje również wiele teorii inteligencji i ich klasyfikacj. W tym artykule przedstawię tylko tylko trzy, abyś wiedział na jaki rodzaj inteligencji zwrócić uwagę podczas poszukiwania w sobie potencjału do budowania własnej marki osobistej.

Inteligencja zdaniem Roberta Sternberga

R. Sternberg podkreśla znaczenie procesów poznawczych w klasyfikacji, którą zaproponowała a nazwał ją TRIARCHICZNĄ. Wyróżnił on trzy rodzaje inteligencji:

 1. Analityczna – dostarcza podstawowych umiejętności przetwarzania informacji i można w niej wydzielić:
  1. Komponenty związane z nabywaniem wiedzy, służące uczeniu się nowych faktów,
  2. Komponenty związane z wykonywaniem, służące strategiom i technikom rozwiązywania problemów
  3. Komponenty metapoznawcze, służące selekcjonowaniu strategii i monitorowaniu postępów dążenia do celów
 2. Twórcza – obejmuje zdolność ludzi do radzenia sobie z nowymi problemami, umiejętności tworzenia, wymyślania, odkrywania, wyobrażania, przypuszczania czy stawiania hipotez.
 3. Praktyczna – ujawnia się w radzeniu sobie z codziennymi działaniami w różnych kontekstach. Obejmuje ona dostosowanie się do nowych i odmiennych kontekstów, selekcjonowania właściwych kontekstów oraz skutecznego kształtowania otoczenia do własnych potrzeb.

Ćwiczenie na uruchomienie inteligencji analitycznej – znajdź rozwiązania w anagramach: M-A-R-A-B; K-A-Z-K-R, G-I-Ł-U-D, O-E-N-I-B

Wielorakie inteligencje Gardnera

Howard Gardner rozszerzył pojmowanie inteligencji poza te umiejętności, które są mierzalne. Zaproponował osiem typów inteligencji:

 1. Logiczno-matematyczna – wrażliwość na wzorce logiczne lub liczbowe oraz zdolność dostrzegania ich, zdolność prowadzenia długiego ciągu rozumowania (naukowiec, matematyk).
 2. Językowa – wrażliwość na dźwięki, rytmy i znaczenia słów, wrażliwość na różne funkcje języka (poeta, dziennikarz).
 3. Przyrodnicza – wrażliwość na różnice międzygatunkowe, zdolność do subtelnej interakcji z żyjącymi stworzeniami (biolog, ekolog).
 4. Muzyczna – wrażliwość na rytmy, wysokości i barwy dźwięków, ich rozumienie i zdolność do ich tworzenia, rozumienia, form ekspresji muzycznej (kompozytor, skrzypek).
 5. Przestrzenna – umiejętności trafnego postrzegania świata wzrokowo-przestrzennego i aktualizowania swoich pierwotnych percepcji (nawigator, rzeźbiarz).
 6. Cielesno-kinestetyczna – umiejętność kontrolowania własnych ruchów ciała i zręczność w radzeniu sobie z przedmiotami (tancerz, sportowiec).
 7. Interpersonalna – dostrzegania nastroju, usposobienia, motywacji i pragnień innych ludzi oraz właściwego reagowania na nie (terapeuta, sprzedawca).
 8. Intrapersonalna – dostęp do własnych uczuć, umiejętności ich rozróżniania oraz polegania na nich przy kierowaniu zachowaniem; znajomość własnych mocnych stron, słabości, pragnień i inteligencji )osoba o szczegółowej, trafnej samowiedzy).

H. Gardner wyróżnił jeszcze tzw. Inteligencje emocjonalną, którą zdefiniował jako zdolność do trafnego i odpowiedniego spostrzegania i oceniania oraz wyrażania emocji, do wykorzystywania emocji w celu ułatwienia myślenia, do rozumienia i analizowania emocji, do efektywnego wykorzystywania wiedzy emocjonalnej oraz do regulowania swoich emocji w celu stymulowania rozwoju, zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego. 

Holistyczna klasyfikacja inteligencji wg. Stephana R. Covey’a

Holistyczna koncepcja człowieka zakłada iż istnieją cztery współzależne sfery wpływające na niego: fizyczna, umysłowa, emocjonalna i duchowa i takie również można wyróżnić rodzaje inteligencji.

 1. Inteligencja fizyczna PQ– związana z ciałem, zdajemy sobie sprawę z istnienia tej inteligencji ale często ją pomijamy. Wystarczy tylko pomyśleć co nasze ciało robi bez wysiłku i często naszej świadomości.
 2. Inteligencja umysłowa  IQ – umiejętności analizowania, rozumowania, myślenia abstrakcyjnego, posługiwania się językiem, wizualizowania i pojmowania
 3. Inteligencja emocjonalna EQ – to samowiedza człowieka, jego samoświadomość, wrażliwość społeczna, empatia i umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi. To wyczucie czasu i stosowania społecznej odwagi przyznania się do błędu, słabości, to szanowanie odmienności. (Intuicja powie myślącemu umysłowi, gdzie szukać dalej  – dr Janas Salk)
 4. Inteligencja duchowa SQ – staje się źródłem wskazówek dla pozostałych rodzajów inteligencji, oznacza ona nasze pragnienie sensu i łączności z nieskończonością. Pozwala ona na rozróżnienie prawdziwych zasad, które stanowią część naszego sumienia.

Jak rozwijać cztery rodzaje inteligencji?

 1. Dla ciała – załóż, że miałeś atak serca, teraz żyj tak, jakby rzeczywiście to się stało.
 2. Dla umysłu – załóż, że za dwa lata musisz zmienić pracę, teraz przygotuj się do tego.
 3. Dla serca – załóż, że wszystko, co mówisz o innych, oni mogą podsłuchiwać, teraz wypowiadaj się stosownie do tego.
 4. Dla ducha – załóż, że co kwartał masz spotkanie w cztery oczy ze Stwórcą, teraz żyj odpowiednio do tego.

Mając już ogólny pogląd na temat rodzajów inteligencji, zastanów się, która z nich jest twoim atrybutem, potencjałem, cennym darem, który należy za wszelką cenę pielęgnować, ćwiczyć, rozwijać i wykorzystać do budowania Siebie i własnej MARKI OSOBISTEJ.

Pozdrawiam

Ania

Bibliografia

 • Zimbardo P.G., Gerrig R.J.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012, s. 370-400.
 • Covey S.R.: 8. Nawyk, Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, Franklin Covey, Rebis, Poznań 2015, s. 63-67