AKADEMIA MANAGERA MARKI PREMIUM

Akademia jest dla tych obecnych i przyszłych MANAGERÓW, którzy nie boją się wyzwań i nie czują strachu przed osiągnięciem sukcesu !!!

Jeśli chcesz być skuteczny i nie boisz się osiągnąć spektakularnych efektów.

Jeśli czujesz, że nie wykorzystujesz maksymalnie swojego potencjału.

Jeśli masz w swoim zespole MANAGERA, który ma potrzebę rozwinąć skrzydła i potrzebuje podszlifować posiadane umiejętności.

To właśnie to miejsce i ta AKADEMIA może Ci w tym pomóc.

Rola menadżera we współczesnym modelu zarządzania zdecydowanie się różni od jego roli w modelu tradycyjnym. Współczesny menadżer koncentruje swoją rolę na pracownikach i na wdrażaniu zasady „empowerment”, polegającej na możliwościach angażowania się zespołu w życie organizacji.

Kompetencje są pewnymi umiejętnościami, cechami oraz oczekiwaniami względem zachowań, które mają za zadanie osiąganie określonych celów. Teoretycznych koncepcji kompetencji jest wiele, jednak można je podzielić ma cztery rodzaje:

 1. Kompetencje poznawcze – nastawienie na wiedzę – rodzaj kompetencji koncepcyjnych zawodowych
 2. Kompetencje funkcjonalne – nastawione na umiejętności – rodzaj kompetencji operacyjnych zawodowych
 3. Meta kompetencje – nastawione na gotowość do nauki – rodzaj kompetencji koncepcyjnych osobistych 
 4. Kompetencje społeczne – nastawione na postawy – kompetencje operacyjne osobiste.

Te cztery grupy kompetencji każdy będzie miał szanse osiągnąć po ukończeniu AKADEMII.

Program AKADEMII MANAGERA MARKI PREMIUM

Szkolenia:

 1. Strategiczne planowanie i określanie celów
 2. Kształtowanie wizerunku czyli marka firmy/organizacji
 3. Umiejętności wpływające na skuteczność MANAGERA
 4. Zarządzanie zespołem
 5. Strategie radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami
 6. Negocjacje w praktyce jako narzędzie skutecznego MANAGERA

Dodatki:

 • audyt firmy
 • mentoring
 • konsultacje

 

Program AKADEMII MANAGERA MARKI PREMIUM powstał na podstawie najnowszej literatury z tego zakresu oraz „Opisu uniwersalnych kompetencji menadżerskich” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

STRATEGICZNE PLANOWANIE I OKREŚLANIE CELÓW 

Współczesny menadżer oceniany jest na podstawie własnej skuteczności, a ta warunkowana jest posiadaniem umiejętności realizacji założonych zamierzeń i celów strategicznych przedsiębiorstwa/firmy. Od menadżerów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga się w tym zakresie zdecydowanie większych kompetencji niż w przypadku dużych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze. Ich bezpośrednie zaangażowanie jest zdecydowanie większe w tych przypadkach.

Współcześni menadżerowie poprzez ustanawianie systemu celów (strategicznych, operacyjnych i taktycznych) ukierunkowują działania pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Takie działania  pozwalają na właściwą alokację zasobów (czasu, finansowych, rzeczowych, ludzkich) potrzebnych do skutecznej realizacji założonych celów. Precyzyjne określanie celów umożliwia zarządzanie efektywnością zarówno przedsiębiorstwa, jak i samych pracowników. 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Moduł 1: Czym jest zarządzanie strategiczne i planowanie strategiczne?

 • Cechy działania zorganizowanego
 • Zarządzanie strategiczne w praktyce
 • Cechy dobrej organizacji działań
 • Bodźce motywacyjne wpływające na kierowanie ludźmi/sobą

Moduł 2. Determinanty naszej decyzyjności

 • Czynniki wpływające na nasze działanie
 • Istota podejmowania decyzji – dynamika procesu decyzyjnego
 • Fazy podejmowania decyzji
 • Trudne decyzje i ich złożoność

Moduł 3. Zarządzanie sobą w czasie

 • Audyt wewnętrznego zarządzania sobą w czasie na podstawie posiadanego potencjału
 • Asertywność jako warunek skuteczności
 • Dobra organizacja to umiejętność stawiania właściwych celów
 • Zasady zarządzania sobą w czasie
 • Cykl Deminga czyli strategiczne planowanie przez jakość w zarządzaniu

Dzień drugi

Moduł 4. Strategiczne planowanie

 • Rodzaje i cechy  projektów własnych
 • Metoda SMART
 • Management by objectives – MBO
 • Umiejętność wyboru priorytetów – zależność działań
 • Matryca Eisenhower-a

Moduł 5. Określanie niezbędnych zasobów do realizacji planów

 • Zasady określania zasobów
 • Powiększanie zasobów i minimalizacja przeszkód
 • Jak zwiększyć skuteczność realizacji planów dzięki posiadanym zasobom?

Moduł 6. Zarządzanie własnymi zadaniami w praktyce

 • Zasady planowania
 • Kalendarz jako podstawowe narzędzie planowania
 • Narzędzia do planowania strategicznego
 • Techniki produktywności w realizacji zadań
 • Jak poradzić sobie z prokrastynacją czyli „nie będę już odkładać nic na potem”
 • Samomotywacja nie jest potrzebna jeśli znasz swoje „dlaczego”?
 • Sposoby na skuteczne i szybkie realizowanie planów i zadań

Osiągnięte efekty:

Wiedza

 • Zna zasady określania celów (np. zasada SMART) 
 • Zna założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO)
 • Zna zasady określania priorytetów
 • Zna zasady skutecznego zarządzania sobą w czasie
 • Wie jak przygotowywać harmonogramy działania długo i krótkookresowe oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań
 • Zna cechy dobrej organizacji działania
 • Zna czynniki wpływające na podejmowane decyzje
 • Zna fazy podejmowania decyzji
 • Zna zasady efektywnego zarządzania sobą w czasie 
 • Zna techniki wpływające na efektywność
 • Zna narzędzia do planowania i zarządzania projektami złożonymi

Umiejętności

 • Potrafi planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe
 • Potrafi definiować cele strategiczne i podzielić je na cele operacyjne
 • Posiada umiejętność określania priorytetów realizacji poszczególnych zadań – zasada kaskadowania celów
 • Potrafi realnie zaplanować w kalendarzu realizację celów strategicznych i operacyjnych 
 • Posiada umiejętności wyboru odpowiedniej strategii działania w celu zrealizowania zaplanowanego celu
 • Potrafi przewidzieć i zapewnić odpowiednie  zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów
 • Posiada umiejętność wcześniejszego określania przeszkód, które mogą się pojawić w trakcie realizacji celów 
 • Potrafi przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów
 • Potrafi podejmować trudne decyzje
 • Potrafi znaleźć rozwiązania sytuacji trudnych
 • Potrafi wdrożyć w życie cykl zarządzania jakością Deminga
 • Potrafi rozłożyć trudne decyzje na czynniki pierwsze co ułatwi ich wyeliminowanie
 • Potrafi zdiagnozować płaszczyznę zagrożeń w realizacji projektu

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Odpowiedzialność za realizację celów i zadań
 • Samodzielność
 • Zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU CZYLI MARKA FIRMY/ORGANIZACJI 

Współczesny rynek charakteryzuje się ciągłym wzrostem konkurencyjności, a to wymusza na organizacjach przemyślane i ukierunkowane działania opierające się na budowaniu odpowiedniej oferty, kształtowaniu wizerunku i wykorzystywaniu istniejących narzędzi i metod marketingowych.

Kreowanie wizerunku jest swoistym procesem, który musi być powiązany z celami i priorytetami danej organizacji. Tworzenie spójnego wizerunku wymaga również odpowiedniej komunikacji dzięki określonym narzędziom marketingowym oraz strategiom komunikacji, skierowanymi do konkretnej grupy odbiorców. Posiadanie rozpoznawalnej i budzącej pozytywne skojarzenia marki firmy/organizacji zawsze przynosi wymierne korzyści, szczególnie w dobie tak silnej konkurencji. Zaufanie do marki nr 1 zawsze jest ogromne, a zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

Moduł 1. Czym jest wizerunek/marka organizacji, pracodawcy?

 • Architektura wizerunku
 • Czynniki wpływające na wizerunek
 • Poziomy wizerunku
 • Góra lodowa brandingu i jej znaczenie dla percepcji marki u jej odbiorców
 • Funkcje wizerunku
 • Wartości jako fundament wizerunku i co zrobić, aby wartości były spójne z działaniem
 • Misja i wizja oraz ich wpływ na wizerunek
 • Odpowiedzialność społeczna

Moduł 2. Podstawy marketingu i zarządzania

 • Zasady współczesnego marketingu i zarządzania
 • Mity marketingu
 • Segmentacja rynku i określanie grupy docelowej
 • Jak opisać swojego klienta?

Dzień drugi

Moduł 3. Strategie komunikacji

 • Czym jest strategia?
 • Etapy formułowania strategii
 • Elementy, które najczęściej zawodzą w strategii
 • Wyznaczenie obszarów działań i określenie spójności obszarów z wizją
 • Jak i gdzie komunikować o marce – podstawowe zasady budowania spójnego komunikatu, zaznaczenie wyróżnika marki
 • Narzędzia do kreowania wizerunku
 • Ocena wizerunku – tworzenie wskaźników oceny wizerunku.

Moduł 4. Kształtowanie wizerunku w praktyce – ćwiczenia

 • Wizerunek obecny a docelowy
 • Komunikaty w różnych kanałach komunikacji
 • Przykładowa strategia działania
 • Kampania marketingowa – od A do Z

Osiągnięte efekty:

Wiedza

 • Ma wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Ma wiedzę z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy
 • Zna czynniki wpływające na wizerunek i jego spójność
 • Zna podstawy marketingu i zasady kształtowania relacji z otoczeniem (ang. public relations –PR)
 • Zna zasady tworzenia strategii
 • Zna nowoczesne kanały komunikacji
 • Zna nowoczesne narzędzia marketingowe do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Zna zasady tworzenia komunikatów prasowych i materiałów marketingowych.

Umiejętności

 • Potrafi sformułować cele strategii dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy
 • Potrafi dopasować działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność
 • Umie określić grupy docelowe formułowanych komunikatów
 • Potrafi stworzyć odpowiednie komunikaty do grupy docelowej
 • Potrafi dobrać kanały komunikacji adekwatnie do preferencji wybranych grup docelowych
 • Umie stosować różne strategie marketingowe
 • Umie tworzyć komunikaty prasowe i materiały marketingowe

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Poczucie odpowiedzialności za środowisko 
 • Przestrzeganie zasad etyki w biznesie
 • Zdolność planowania i konsekwentnego realizowania wspólnie z pracownikami wizji marki przedsiębiorstwa

UMIEJĘTNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ MANAGERA

Dynamicznym i ożywczym elementem w każdym biznesie jest menadżer. Bez odpowiednich umiejętności menadżera zasoby firmy pozostają jedynie zasobami i nie przyczyniają się do zysku. Przetrwanie przedsiębiorstwa na tak konkurencyjnym rynku uzależnione jest od klasy i umiejętności jego menadżera. Istnieje cały pakiet niezbędnych umiejętności menadżerskich, do tych kluczowych między innymi należą:

 • Rozwiązywanie konfliktów – zarządzanie sytuacją konfliktową, 
 • Podejmowanie decyzji – zarządzanie ryzykiem, 
 • Nastawienie na cel – planowanie i ustalanie priorytetów, zarządzanie sobą w czasie, sprawowanie kontroli i koordynowanie działań, delegowanie obowiązków, 
 • Rozwiązywanie problemów – zarządzanie w sytuacji kryzysowej, sztuka perswazji.

Rozwiązywanie konfliktów to kompetencja o charakterze interpersonalnym mająca znaczenie dla efektywności. Menadżer może być zarówno jedną ze stron konfliktu, jak i być zaangażowany w rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracownikami. W obu tych przypadkach jego postawa i zachowanie wobec zaistniałej sytuacji ma duże znaczenie dla kształtowania pozytywnego klimatu organizacyjnego. Umięjętności zarządzania konfliktem są kluczową kompetencją w tym obszarze. Podejmowanie decyzji i umiejętność zarządzania ryzykiem to kompetencje, które odpowiadają za dynamikę procesów w organizacji, zatem są niezbędnym narzędziem menadżerskim. Podobnie jak kompetencja nastawienia na cel/rezultat a w niej umiejętności planowania i i ustalania priorytetów, zarządzanie sobą w czasie, sprawowanie kontroli i koordynowanie działań, delegowanie obowiązków. W związku z ogromną odpowiedzialnością jaką stawia się przed Menadżerem, niewątpliwie na jego skuteczność wpływa personalna umiejętność radzenia sobie ze stresem, który jest nieodłącznym elementem jego pracy i wpływa bezpośrednio na umiejętności rozwiązywania problemów (zarządzanie w sytuacji kryzysowej, sztuka perswazji).

Program szkolenia:

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

Moduł 1. Rozwiązywanie konfliktów

 • Rodzaje konfliktów
 • Przyczyny i skutki konfliktów
 • Sposoby reakcji na konflikt
 • Emocje i ich wpływ na naszą percepcję
 • Czynniki wpływające na nasze zachowanie i ich rola w konflikcie
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Zasady komunikacji w konflikcie

Moduł 2. Podejmowanie decyzji

 • Anatomia podejmowania decyzji
 • Rodzaje decyzji
 • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji
 • Jak ocenić ryzyko podejmowanych decyzji?
 • Delegowanie decyzji
 • Metody podejmowania decyzji

Dzień drugi:

Moduł 3. Nastawienie na cel/rezultat

 • Sposoby określania własnego potencjału
 • Motywacja
 • Zasoby a cele
 • Cele a przeszkody i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Ryzyko nie osiągnięcia celu – sposoby jego zmniejszenia

Moduł 4. Rozwiązywanie problemów

 • Rodzaje problemów
 • Czynniki powodujące problemy
 • Ocena problemu
 • Metody i techniki analizy problemów własnych i w grupie
 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Zasady wprowadzania zmian

Osiągnięte efekty:

Wiedza:

 • Rozróżnia konflikty konstruktywny i destruktywny
 • Charakteryzuje różne sposoby reakcji na konflikt i wskazuje plusy i minusy danej reakcji.
 • Wie jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu
 • Zna techniki podejmowania decyzji
 • Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji
 • Zna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji
 • Ma wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa
 • Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa
 • Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów
 • Zna metody i techniki analizy problemów

Umiejętności:

 • Potrafi zidentyfikować przyczyny konfliktu
 • Wskazuje krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu
 • Generuje różne alternatywy rozwiązania konfliktu.
 • Dokonuje wielokryterialnej oceny propozycji rozwiązań konfliktu
 • Wykorzystuje mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów
 • Prowadzi otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu
 • Monitoruje wdrożenie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu
 • Umie określić problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym – w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu
 • Potrafi określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ich znaczenie
 • Umie określić warianty decyzji (możliwe rozwiązania) oraz ocenić czy są wykonalne, wystarczające do rozwiązania problemu i nie pociągają za sobą niemożliwych do zaakceptowania następstw
 • Potrafi wprowadzić decyzję w życie, poprzez przekazanie jej tym, których decyzja dotyczy oraz doprowadzenie do jej realizacji
 • Potrafi ocenić ryzyko związane z podjęciem decyzji (skutków i konsekwencji związanych z jej podjęciem)
 • Potrafi dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej
 • Rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji – w tym dla pracowników, organizacji oraz otoczenia
 • Planuje i przeznacza zasoby, w tym zasoby personalne, na osiągnięcie wymagających celów.
 • Umie określić problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania
 • Potrafi prawidłowo oceniać stopień realizacji celów przez pracowników, oraz egzekwować ich wykonanie
 • Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających (proaktywnych)
 • Patrzy perspektywicznie na wyniki, szczególnie w średnim okresie czasu, i podejmuje odpowiednie działania, na przykład przeciwdziałając działaniom konkurencji.
 • Umie zidentyfikować zaistniałe problemy.
 • Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi.
 • Umie wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację problemów.
 • Umie angażować pracowników w poszukiwanie przyczyn i wypracowywanie rozwiązań problemu.
 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces zarządzania zmianą prowadzącą do zniwelowania problemu.

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Dostrzega pozytywne aspekty sytuacji konfliktowej 
 • Jest otwarty w szukaniu rozwiązań konfliktu 
 • Aktywnie słucha wszystkich uczestników konfliktu 
 • Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji
 • Cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu
 • Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję
 • Odpowiedzialność
 • Inicjatywa w działaniu 
 • Motywacja do osiągania celów
 • Jest decyzyjny/a, potrafi szybko wypracować samodzielnie lub w zespole rozwiązanie problemu w warunkach niepewności
 • Jest nastawiony/a na pracę zespołową
 • Jest dociekliwy/a i dokładny/a.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Zarządzanie zespołem jest najistotniejszym obszarem aktywności współczesnego menadżera, a jego rola w tym zakresie polega na wykorzystaniu umiejętności: pozyskiwania, oceny, rozwoju, motywowania i delegowania zadań i uprawnień pracowników. 

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Moduł 1. Podstawy zarządzania zespołem

 • 7 kluczowych zasad zarządzania ludźmi
 • Cechy zespołu
 • Czym jest zarządzanie zespołem i jakie ma funkcje

Moduł 2. Dobra rekrutacja to połowa sukcesu

 • Gdzie i jak pozyskiwać pracowników?
 • Zasady rekrutacji
 • Jak określić kogo potrzebuję do zespołu? – sylwetka wymarzonego pracownika
 • Sposoby rekrutacji

Dzień drugi:

Moduł 3. Przewodzenie zespołowi

 • Kultura i dynamika zespołu
 • Jak doskonalić się w przewodzeniu zespołowi
 • Sytuacje konfliktowe, problemowe w zespole – rozpoznanie i wprowadzenie środków naprawczych
 • Trudny pracownik
 • Skuteczna informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem
 • Ocena i jej różne formy

Moduł 4. Pielęgnowanie kreatywności

 • Narzędzia wspierające kreatywność w zespole
 • Radzenie sobie z negatywnym nastawieniem zespołu

Moduł 5. Zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych

 • Projektowanie roli pracownika
 • Motywacja i zaangażowanie
 • Jak określić potencjał pracownika?
 • Jak efektywnie wykorzystać posiadane zasoby ludzkie?
 • Rozwój pracownika

Osiągnięte efekty:

Wiedza:

 • Wyodrębnia kluczowe elementy skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego
 • Zna metody selekcji kandydatów
 • Wskazuje wady i zalety różnych kanałów pozyskania kandydatów oraz metod selekcji
 • Wie czemu służy prowadzenie ocen pracowniczych 
 • Zna etapy procesu oceniania
 • Zna metody i narzędzia oceniania
 • Wie, w jaki sposób powiązać ocenianie z innymi podsystemami zarządzania zespołem
 • Rozróżnia różne metody rozwoju pracowników i ocenia ich wartość dla rozwoju kompetencji pracowników zatrudnionych w danej organizacji
 • Zna sposoby oceny potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Wskazuje korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia metod rozwoju opartych na wewnętrznych zasobach organizacji (np. praca projektowa, koła jakości, mentoring)
 • Wskazuje korzyści i koszty wynikające ze skorzystania z zewnętrznych metod rozwoju (tj. szkolenia, kursy, studia, konferencje)
 • Zna podstawowe teorie motywacji
 • Zna koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym
 • Zna zasady zarządzania przez cele
 • Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników
 • Zna zasady tworzenia systemów motywacyjnych
 • Wie, w jaki sposób powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem)

Umiejętności

 • Potrafi opracować ogłoszenie rekrutacyjne
 • Przeprowadza rozmowę rekrutacyjną skoncentrowaną na diagnozie kompetencji kandydata
 • Przygotowuje próbki pracy adekwatne do zadań stanowiska pracy
 • Opracowuje program wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Podejmuje decyzje o wyborze kandydata bazując na obiektywnych kryteriach
 • Umie zaplanować proces oceniania pracowników (indywidualny oraz zespołowy) oraz formułować kryteria oceniania powiązane z celami organizacji
 • Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi oceniania
 • Umie prowadzić analizy pracy (wyników, jakości wykonania zadań, postaw, postępów w rozwoju kompetencji) osób zatrudnionych
 • Umie prowadzić rozmowy oceniające
 • Umie identyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników (np. na podstawie obserwacji z miejsca pracy czy wyników ocen okresowych)
 • W planach szkoleniowych uwzględnia potrzeby wynikające z rozwoju nowych technologii
 • Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników
 • Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy
 • Umie stworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Respektuje zasady etyczne w trakcie procesu rekrutacyjnego
 • Buduje pozytywną atmosferę spotkania z kandydatem w trakcie procesu rekrutacyjnego
 • Prezentuje szacunek wobec kandydatów
 • Oddziela emocje od obiektywnej oceny kandydata
 • Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
 • Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie 
 • Jest otwarty na opinie pracowników
 • Komunikuje wyniki oceny w sposób klarowny i taktowny
 • Wspiera i promuje wśród pracowników motywację do rozwoju
 • Postrzega rozwój jako wartość dla organizacji
 • Respektuje (lub bierze pod uwagę ) potrzeby pracownika
 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika
 • Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników
 • Docenia wkład pracy podwładnych

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I INNYMI EMOCJAMI 

Radzenie sobie ze stresem to kompetencja, która umożliwia sprawne funkcjonowanie pracownika i zachowanie dobrostanu pomimo obecności w środowisku pracy czynników stresogennych. Stres jest nieodłącznym elementem pracy menadżera jednak nadmierny i długotrwały prowadzi do negatywnych skutków emocjonalnych i zdrowotnych co dla organizacji wiąże się ze spadkiem efektywności pracy, absencjami i zwiększoną fluktuacją. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. W przypadku menadżera ważne jest nie tylko radzenie sobie ze stresem wynikającym z obciążenia codziennymi zadaniami ale również umiejętność radzenia sobie w sytuacji porażki. W tym przypadku ważne będą zarówno silna wewnętrzna automotywacja jak również otwartość na pomoc ze strony otoczenia.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

Moduł 1. Filtry rzeczywistości

 • Filtry rzeczywistości i ich wpływ na postrzeganie świata oraz komunikowanie się
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na filtry rzeczywistości
 • Jak rozpoznać i zapanować nad czynniki zaburzającymi nasze postrzeganie rzeczywistości?
 • Wpływ filtrów rzeczywistości na role menadżera/lidera

Moduł 2. Anatomia emocji

 • Co to jest emocja?
 • Jakie emocje odczuwamy?
 • Dynamika stanu emocjonalnego
 • Zarządzanie stanem emocjonalnym czyli co zrobić by emocje nas wspierały?
 • Emocje a mowa ciała jako element wspierający naszą pozycję menadżera/lidera
 • Związek między emocjami, postawą,  działaniem, skutecznością i pozycją lidera

Moduł 3. Stres i jego różne oblicza

 • Czym jest stres?
 • Dlaczego stres wpływa na brak pewności siebie i inne ludzkie stany?
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

Dzień drugi:

Moduł 4.Poczuć się (naj)lepiej

 • Zarządzasz emocjami czy może to emocje rządzą tobą?
 • Jak wyłączyć negatywne emocje aby mieć pełny dostęp do świadomego myślenia i do swoich zasobów wspierających działanie
 • Diagnoza elementów wpływających na pewność siebie w działaniu
 • Zasady budowania pewności siebie

Moduł 5. Świadomość zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi

 • Emocje a nasza świadomość
 • 17 stanów świadomości według Mapy Poziomów Świadomości Dr Davida R. Hawkinsa
 • Jakie emocje odpowiadają jakiej świadomości? Co to oznacza?
 • Boostery samopoczucia

Dzień trzeci:

Moduł 6. Techniki zarządzania własnymi emocjami

– moduł praktyczny – Technika Transformacji oraz wybrane techniki NLP i inne

Osiągnięte efekty:

Wiedza:

 • Zna anatomię emocji
 • Wie czym jest stres
 • Zna zasady zarządzania emocjami 
 • Definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy
 • Identyfikuje czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy
 • Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy
 • Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym
 • Wie jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie, sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem
 • Wie gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych

Umiejętności:

 • Potrafi przeprowadzić ocenę zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy
 • Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu
 • Ocenia skuteczność aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb
 • Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu
 • Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne
 • Potrafi zastosować w praktyce wybrane techniki radzenia sobie z emocjami

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Swoją postawą promuje zdrowy styl życia
 • Jest otwarty na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań
 • Jest otwarty na pomoc ze strony otoczenia
 • Ma silną motywację i nie poddaje się w trudnych sytuacjach

NEGOCJACJE W PRAKTYCE JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO MANAGERA

Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia interesów. Sekwencja ta jest procesem, składającym się z pewnych etapów, a każdy z nich odgrywa kluczową rolę. Poznanie ich i umiejętne zastosowanie tej wiedzy daje przewagę lub przynajmniej równą pozycję w sporze, który jedna i druga strona chce rozwiązać. 

Negocjacje są nieodzownym elementem funkcjonowania nie tylko biznesowego. Każdego dnia każdy prowadzi negocjacje i są one prowadzone na różnych płaszczyznach. Jednak bez względu na temat negocjacji rządzą się one podobnymi prawami i zasadami. Niezbędnym jest zatem dla lepszej skuteczności własnych działań posiąść umiejętności negocjacyjne. Kompetencje w tym zakresie wpływają zarówno na osiągane wyniki biznesowe ale także pozwalają na budowanie trwałych relacji. Głównym celem biznesowym jest zapoznanie z zasadami prowadzenia negocjacji co wpłynie na wzrost skuteczności w prowadzonych rozmowach.

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Moduł 1. Istota negocjacji

 • Czym są negocjacje?
 • Kiedy prowadzić negocjacje a kiedy nie
 • Warunki i zasady dobrych negocjacji

Moduł 2. Konflikt jako podstawa do negocjacji

 • Istota konfliktu
 • Zasady zarządzania konfliktem
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Jak znaleźć płaszczyznę porozumienia i kiedy warto to robić – praktyczne aspekty

Moduł 3. Komunikacja w negocjacjach

 • Zasady komunikacji werbalnej w negocjacjach:  słuchanie drogą do zwycięstwa, jak stać się dobrym słuchaczem
 • Zasady komunikacji niewerbalnej: dobra obserwacja, panowanie nad mową ciała
 • Asertywność w negocjacjach
 • Emocje w negocjacjach
 • Komunikacja w praktyce negocjacyjnej

Moduł 4. Rodzaje negocjacji

 • Rodzaje negocjacji i nastawienie negocjacyjne
 • Style negocjowania: nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne, styl rzeczowy, negocjacje integracyjne
 • Taktyki i techniki negocjacyjne – zadania praktyczne
 • Trudne sytuacje negocjacyjne
 • Cechy dobrego negocjatora

Dzień drugi

Moduł 5. Fazy negocjacji

 • Przygotowanie
  • Wyznaczanie granic i określanie celów negocjacji,
  • Jak przygotować dobry kwestionariusz negocjacji pozwalający odnieść zwycięstwo?
  • Jak zaplanować pierwsze spotkanie?
  • Zasady wyboru dobrego negocjatora
 • Faza wstępna
  • Na co należy uważać i przed czym się chronić
 • Faza negocjacji właściwych
  • Poszukiwanie rozwiązań
  • Kreatywne podejście
 • Faza końcowa
  • Finalizacja negocjacji – zawarcie porozumienia
  • Wdrażanie kontraktu
 • Co zrobić, aby zawarty kontrakt był trwały?

Moduł 6. Negocjacje w praktyce

 • Ćwiczenia podsumowujące
 • Analiza i wnioski.

Osiągnięte efekty:

Wiedza:

 • Zna techniki negocjacyjne
 • Zna podstawowe style negocjowania
 • Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami
 • Zna warunki i zasady dobrych negocjacji
 • Zna sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Zna zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w negocjacjach
 • Zna cechy dobrego negocjatora
 • Zna fazy negocjacji.

Umiejętności:

 • Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej strony
 • Potrafi podczas negocjacji kontrolować emocje. Działa z najwyższym rozmysłem i roztropnością
 • Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji. Zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony
 • Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji. Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania
 • Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego
 • Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy.
 • Potrafi rozpoznać po mowie ciała kontekst prowadzonych negocjacji
 • Potrafi rozpoznać taktyki negocjacyjne i zmieniać je w razie potrzeby
 • Potrafi przygotować się odpowiednio do negocjacji
 • Ma umiejętność przeprowadzenia od początku do końca rozmowy negocjacyjnej
 • Posiada umiejętność kontroli mowy ciała podczas negocjacji.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy
 • Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do partnerów negocjacji.

BIORĄC UDZIAŁ W AKADEMII MANAGERA MARKI PREMIUM

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z sześciu obszarów
 • poznasz i przećwiczysz różne techniki i strategie
 • poznasz swój potencjał i sposoby jego wykorzystania w pełni
 • zdobędziesz przewagę i staniesz się nieprzyzwoicie skuteczny 

PROGRAM DZIAŁANIA

udział w pełnej AKADEMII (sześć szkoleń, konsultacje, mentoring, audyt) lub w pojedynczych szkoleniach
skrypty z ćwiczeniami pozwalające na indywidualną pracę
otrzymasz możliwość rozbudowania swojego pakietu o indywidualne konsultacje, mentoring a także audyt

JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z AKADEMII MANAGERA MARKI PREMIUM?

 • wykupić pojedyncze szkolenia
 • zapisać się na całą AKADEMIĘ
 • zapisać się na całą AKADEMIĘ rozszerzając ją o pakiet konsultacji, mentoringu i audytu (10 dodatkowych indywidualnych godzin pracy)
 • istnieje możliwość dofinansowania AKADEMII z środków unijnych – jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami
 • wykupując pojedyncze szkolenia będziesz mieć możliwość wykorzystania ich w ciągu 12 miesięcy (2 edycje w roku)
 • wykupując całą AKADEMIĘ będziesz mieć możliwość wykorzystania udziału we wszystkich warsztatach w ciągu 24 miesięcy (jedna edycja AKADEMII roku)
 • konsultacje, mentoring, audyt realizowane są zgodnie z wzajemnymi ustaleniami

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PROGRAM PRZYNIÓSŁ OCZEKIWANE REZULTATY?

 • zaangażować się na 100%
 • być otwartym na nowe spojrzenie
 • zanim ocenisz czy odrzucisz wypróbuj
 • uwierz w Siebie i swój potencjał

AKADEMIA powstała z inicjatywy kilku trenerów, z którymi współpracuję od lat oraz certyfikowanej firmy szkoleniowej.